Regulamin reklamacji

Postępowania podczas reklamacji

 


Kupujący dostarczy reklamowany towar pod adres iTrade Group, s.r.o. Třibřichy 3, 537 01 Chrudim, Republika Czeska, łącznie z uzupełnionym Formularzem reklamacji, który jest dostępny do pobrania poniżej.

 


Polecamy, żeby towar do reklamacji dostarczyć łącznie z instrukcjami, dokumentami, przewodami, płytami CD i pozostałymi akcesoriami, idealnie w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu.


Trzydziestodniowy okres do rozpatrzenia reklamacji zaczyna trwać od dnia przekazania reklamowanego towaru przez kuriera. O ile ostatni dzień terminu to sobota, niedziela lub święto, ostatnim dniem terminu jest następujący dzień roboczy.

 

 Formularz do pobrania: Formularz reklamacji

 

Niniejszy Regulamin Reklamacji (zwany dalej “regulaminem reklamacji”) modyfikuje sposób oraz warunki reklamacji wad towaru zakupionego przez konsumenta za pośrednictwem on-line sklepu www.kolo-promocji.pl od naszej spółki:

iTrade Group s.r.o., z siedzibą Novoměstská 960, Chrudim II, 537 01 Chrudim, Republika Czeska

REGON: 04491891

NIP: CZ04491891             

zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradci Králové, dział C, wpis 35976

adres do doręczeń: Třibřichy 3, 537 01 Třibřichy, Republika Czeska (Adres do wysłania zwrotu towaru w okresie 14 dni, reklamacji lub dokumentów do zamówienia)

e-mail kontaktowy: info@kolo-promocji.pl

 

 1. Za jakie wady towaru jesteśmy odpowiedzialni?

 

1.1 Jako Spredzający jesteśmy odpowiedzialni za to, że został Ci dostarczony towar, który zamówiłeś(aś) oraz że towar w chwili odebrania nie ma wad. To oznacza, że towar w chwili odebrania przede wszystkim:

 • ma cechy, które pomiędzy nami zostały uzgodnione, które opisujemy lub które mogłeś(aś) oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz na podstawie reklamy;
 • jest po odpowiedniej ilości, rozmiarez lub wadze;
 • spełnia wymogi przepisów prawnych;
 • odpowiada przeznaczeniu, które podajemy albo do którego zakupiony towar zazwyczaj wykorzystuje się;
 • odpowiada jakości, która została między nami uzgodniona, ewentualnie jakości, którą dla danego rodzaju towaru ustalają ważne i obowiązujące przepisy prawne; i
 • nie ma wady prawnej, czyli trzecia osoba nie ma prawa majątkowe do danego towaru i towar jest wyposażony dokumentami i zatwierdzeniami potrzebnymi do odpowiedniego korzystania z towaru.

Dalej jesteśmy odpowiedzialni za to, że dane wady nie pojawią się w trakcie okresu gwarancji. Poza ustawowym okresem gwarancji, konsumentowi nie zapewniamy żadnej gwarancji za jakość.

1.2 Wadą towaru nie jest różnica odcieni kolorów pomiędzy rzeczywistością i w sprzętach elektronicznych. O ile towar nie spełnia Twoje oczekiwania, przysługuje ci prawo do odstąpienia od umowy do 14 dni od przyjęcia towaru zgodnie z artykułem 6 Ogólnych warunków handlowych.

1.3 O ile wada towaru ujawni się w trakcie sześciu miesięcy od przyjęcia, obowiązuje, że towar był wadliwy już w chwili jego przyjęcia.

 

 1. Jaki jest okres gwarancji?

2.1 W przypadku nieużytego towaru konsumpcyjnego, okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesięcy od przyjęcia towaru, o ile na interfejsie stron, w dokumentach dołączonych do towaru lub w reklamie nie został ustalony dłuższy okres gwarancji.

2.2 W przypadku, gdy twój towar zostanie wymieniony za nowy towar lub naprawiony, mianowicie zostaną wymienione części zmienne, nie rozpoczyna nowy okres gwarancji. Jednak okres gwarancji w takim przypadku przedłuży się o okres, w trakcie którego nie było możliwe towar wykorzystywać, przede wszystkim w okresie, gdy towar był naprawiany.

 

 1. Jakie prawa masz z niewłaściwego wykonania?

3.1 Twoje prawa z niewłaściwego wykonania są uregulowane kodeksem cywilnym, przede wszystkim § 2099 do 2117 oraz § 2165 do 2174.

3.2 Zgodnie z wyżej podanymi przepisami, masz przede wszystkim następujące prawa:

 1. a) Uzupełnienie tego, co brakuje

O ile towar został dostarczony w mniejszej ilości, niż w której zostało uzgodnione albo dostarczymy niecałkowity towar, masz prawo do uzupełnienia tego, co brakuje.

 1. b) Rabat z ceny zakupu

O ile podczas przyjęcia towaru istniała na nim wada albo wada ujawniła się w okresie gwarancji, zawsze można żądać adekwatny rabat z ceny zakupu.

 1. c) Wymiana towaru albo wadliwej części towaru

Wymianę towaru albo wadliwej częsci towaru można żądać zawsze, o ile nie jest to nieadekwatne do charakteru wady, (czyli przede wszystkim w przypadku, kiedy nie jest możliwa bezpośrednia naprawa rzeczy) oraz o ile nie chodzi o drugorzędne naruszenie umowy.

Prawo do wymiany towaru nie możesz aplikować w przypadku, kiedy wadliwa jest tylko część towaru. O ile w trakcie postępowania reklamacji stwierdzimy, że wadliwa jest tylko część towaru, wymienimy tylko tą część.

Żądać wymiany towaru nie można przy towarze sprzedawanym po niższej cenie. Zamiast tego można żądać o obniżenie ceny zakupu.

 1. d) Naprawa rzeczy

O ile towar można naprawić, masz prawo do darmowego usunięcia wady. W przypadku, kiedy w trakcie postępowania reklamacji okaże się, że nie jesteśmy w stanie towar naprawić, natychmiastowo poinformujemy cię i możesz wybrać inny, tutaj określony sposób rozpatrzenia reklamacji.

 1. e) Zwrot pieniędzy (odstąpienie od umowy)

Zwrotu pieniędzy można żądać tylko w przypadku, kiedy:

 • dostarczenie wadliwej lub niecałkowitej rzeczy z naszej strony bazuje na podstawowym naruszeniu umowy;
 • nie jesteśmy w stanie wadę usunąć, z powodu której nie można towar odpowiednio wykorzystywać lub nie jesteśmy w stanie towar z daną wadą wymienić (przykładowo, towar nie jest już produkowany); lub
 • towar nie można wykorzystywać z powodu powtarzającej się wady po jego przynajmniej dwu naprawach); lub
 • na towarze pojawi się większa ilość wad (obecna egzystencja przynajmniej trzech nieusuwalnych wad, z których każda zabrania odpowiedniemiu korzystaniu z towaru);
 • nie dotrzymamy termin do rozpatrzenia reklamacji/nie przeprowadzimy naprawę do 30 dni od wykorzystania prawa do reklamacji.

3.3 Warunkiem do wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy (odstąpienie od umowy) jest sytuacja, kiedy rzecz zostanie wrócona w stanie, w jakim ją otrzymałeś(aś). Wyjątkiem są przypadki, kiedy:

 1. doszło do zmiany stanu następstwem przeglądu w celu stwierdzenia wady rzeczy;
 2. rzecz wykorzystałeś(aś) jeszcze przed stwierdzeniem wady;
 3. nie spowodowałeś(aś) brak opcji zwrotu rzeczy w niezmienionym stanie z powodu twojego postępowania lub pominięcia; lub
 4. rzecz sprzedałeś(aś) jeszcze przed wykryciem wady, została zużytkowana; zmieniłeś(aś) ją w trakcie jej używania; doszło do tego tylko częściowo; wrócisz do nas, co wrócić można i otrzymamy od ciebie refundację w wysokości, po której z niej korzystałeś.

 

 1. Gdy nie można aplikować prawa z niewłaściwego wykonania?

4.1 Prawo z niewłaściwego wykonania nie możesz aplikować wtedy, kiedy:

 • o wadzie rzeczy jeszcze przed jej przyjęciem wiedziałeś(aś);
 • wadę sam spowodowałeś(aś); lub
 • skończył się okres gwarancji.

 

4.2 Gwarancja oraz roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady nie obowiązują również w przypadku:

 • zużycia towaru spowodowanego z powodu zwykłego wykorzystywania (zużycie spowodowane zwykłym wykorzystywaniem to również obniżenie pojemności baterii oraz akumulatorów);
 • rzeczy sprzedawanej po niższej cenie – tylko w przypadku, gdy dotyczy wady, z powodu której niższa cena została uzgodniona; lub
 • rzeczy, o ile wynika to z jej charakteru (przede wszystkim towar, który z powodu swojego charakteru nie może wytrzymać w trakcie trwania okresu gwarancji).

 

 1. Jak postępować podczas reklamacji?

5.1 Reklamację należy u nas aplikować bez zbytecznego opóźnienia od wykrycia wady.

5.2 Reklamacje przyjmujemy pod adresem naszej siedziby. Nie mamy żadnego obiektu handlowego, w którym można by było towar reklamować i do celów reklamacji nie wykorzystujemy usług osób trzecich.

5.3 Polecane postępowania podczas reklamacji:

 • z powodu szybszego rozpatrzenia reklamacji można się z nami z góry skontaktować przez telefon, e-mail lub pisemnie;
 • równocześnie jest wygodne, gdy poinformujesz nas o tym, jakie prawo z wadliwego wykonania wybrałeś(aś), czyli czy jesteś zgodnie z niniejszym regulaminem reklamacji zainteresowany(a) uzupełnieniem tego, co brakuje, rabatem z ceny zakupu, wymianą towaru lub jego wadliwej części, naprawą rzeczy, zwrotem pieniędzy, ewentualnie dalszym prawem zgodnie z niniejszym regulaminem reklamacji oraz kodeksem cywilnym;
 • reklamowany towar wyślij do nas razem z prawem do reklamacji lub następująco (nie za pobraniem, którego nie przyjmujemy) pod nasz adres siedziby i w przypadku wysyłki polecamy towar zapakować do odpowiedniego opakowania, żeby nie doszło do jego uszkodzenia lub zniszczenia;
 • do ułatwienia postępowania, do towaru poleca się załączyć dokument zakupu lub dokument podatkowy – fakturę, o ile została sporządzona lub inny dokument zatwierdzający zakup towaru, łącznie z opisem wady oraz sugestią sposobu na rozpatrzenie reklamacji.

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej podanych kroków lub niedostarczenie któregokolwiek z wyżej podanych dokumentów nie zabrania pozytywnemu rozpatrzeniu reklamacji według warunków ustawy.

5.4 Chwilą aplikacji reklamacji jest chwila, kiedy zostaliśmy poinformowani o istnieniu wady i zostało aplikowane prawo z odpowiedzialności za wady sprzedanej rzeczy.

5.5 O dostarczonej reklamacji decydujemy natychmiastowo, w bardziej skomplikowanych przapadkach do trzech dni roboczych. Do danego terminu nie jest zaliczany czas potrzebny według rodzaju wyrobu do fachowej oceny wady. Reklamacja łącznie z ewentualnym usunięciem wady zostanie rozpatrzona bez zbytecznego opóźnienia, najpóźniej do 30 dni od dnia aplikowania reklamacji, o ile nie umówimy się na dłuższym terminie.

5.6 O ile wybierzesz prawo, które nie może ci być przyznane z powodów obiektywnych (przede wszystkim dotyczy nieusuwalnych wad lub w przypadku wymiany towaru, która nie jest możliwa), natychmiastowo będziemy cię kontaktować. W takim przypadku możesz wybrać inne prawo zgodnie z niniejszym regulaminem reklamacji.

5.7 Podczas reklamacji zostanie ci sporządzone potwierdzenie, w którym będzie podane, gdy reklamację aplikowałeś(aś), co jest treścią reklamacji oraz jaki sposób rozpatrzenia reklamacji wymagasz. Dalej (po rozpatrzeniu reklamacji) sporządzimy ci potwierdzenie o przeprowadzeniu naprawy oraz czasie jej trwania, ewentualnie pisemne podanie powodu odmówienia reklamacji.

5.8 Zgodnie z kodeksem cywilnym masz prawo do refundacji celowo poniesionych kosztów podczas aplikacji reklamacji towaru. Prosimy, żeby brać pod uwagę, że prawo do refundacji takich kosztów należy wykorzystać do jednego miesiąca po wygaśnięciu terminu, w trakcie którego wadę należy zgłosić.

Niniejszy Regulamin Reklamacji jest ważny i obowiązujący od 27.1.2020

 

Poprzednie wersje dostępne online tutaj:

Regulamin reklamacji - 17.9.2018

Regulamin reklamacji - 27.1.2020

Operator stron iTrade Group s.r.o., jako administrator danych osobowych, przetwarza na danych stronach pliki cookies do ulepszenia stron internetowych, do celów analitycznych oraz do ukierunkowanej reklamy. Dalszym przeglądaniem danych stron wyrażasz zgodę z ich korzystaniem Dalsze informacje.