Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych (zwane dalej “Zasadami”) opisują sposób uzyskiwania, wykorzystania i dalszego przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem interfejsu stron www.kolo-promocji.pl (zwanego dalej “interfejsem stron”)

Administrator danych osobowych:

iTrade Group s.r.o., z siedzibą Třibřichy 3, 537 01 Třibřichy, Republika Czeska

REGON: 04491891

NIP: CZ04491891             

zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w miejscowości Hradec Králové, dział C, wpis 35976

 

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

Adres do doręczeń: Třibřichy 3, 537 01 Třibřichy, Republika Czeska

E-mail kontaktowy: info@kolo-promocji.pl

 

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Prosimy o konsekwentne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami, które zawierają ważne informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych i związanych z nimi praw i obowiązków.

 

1. PRZEPISY WSTĘPNE

 1.1 Według czego postępujemy podczas przetwarzania twoich danych osobowych?

Podczas przetwarzania twoich danych osobowych postępujemy zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej i bezpośrednio stosowanymi przepisami Unii Europejskiej, przede wszystkim ustawą Dz. U. 2000 r. poz. 101, o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej “UODS”) i ustawą Dz. U. 2004 r. poz. 480, o niektórych usługach spółki informacyjnej i o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi przepisami.

1.2 Czym są dane osobowe?

Poprzez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą identyfikować konkretną osobę fizyczną . Dane osobowe to przede wszystkim jednak nie wyłącznie:

 • dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, płeć, nazwa logowania do konta użytkownika;
 • dane kontaktowe, np. adres zamieszkania (lub adres doręczeń), numer telefonu, adres e-mail;
 • dalsze dane, np. informacje uzyskane za pomocą plików cookies, adresu IP (identyfikator sieci) łącznie z typem przeglądarki, sprzętem i systemem operacyjnym, czasem i ilością dostępu do interfejsu stron i dalszyi informacji.

 

2. UZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH I ICH WYKORZYSTANIE

 2.1 W jaki sposób uzyskujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe podajesz nam przede wszystkim podczas uzupełniania zamówienia, ewentualnie podczas stwarzania konta użytkownika.

Podczas odwiedzin i korzystania z interfejsu stron może dalej dochodzić do uzyskiwania i zapisywania niektórych danych osobowych za pośrednictwem plików cookies. Więcej o plikach cookies w artykule 5 niniejszych Zasad.

2.2 Na podstawie czego i dla jakich celów przetwarzamy twoje dane osobowe?

 • Dane osobowe podane podczas zamawiania towaru możemy bez twojej wyraźnej zgody gromadzić i przetwarzać wyłącznie w celu realizacji umowy, czyli w celu dostarczenia towaru. Dalej takie dane możemy przetwarzać w celu pełnienia naszych dalszych obowiązków ustalonych przez prawo (przede wszystkim obowiązek ewidencji, archiwizacji dokumentów podatkowych itp.).
 • Dane osobowe podane podczas stwarzania konta użytkownika możemy bez twojej wyraźnej zgody gromadzić i przetwarzać wyłącznie w celu umożliwienia dostępu, administracji i prowadzenia konta użytkownika.
 • Twój adres e-mail jesteśmy upoważnieni wykorzystać bez twojej wyraźnej zgody do wysyłania informacji handlowych dotyczących naszego towaru lub usług podobnych do tych, które u nas zamówiłeś(aś). Z wysyłania informacji handlowych można kiedykolwiek zrezygnować.
 • O ile udzielisz nam na interfejsie stron zgodę, możemy twoje dane osobowe podane podczas uzupełniania zamówienia lub podczas stwarzania konta użytkownika przetwarzać w celu wysyłania informacji handlowych i bezpośredniego marketingu, ewentualnie w dalszych celach, na które wyraźnie zgodziłeś(aś) się.
 • Dane osobowe uzyskiwane za pośrednictwem plików cookies przetwarzamy na podstawie twojej zgody, (którą możesz udzielić na podstawie potwierdzenia na interfejsie stron po tym, kiedy zostałeś(aś) o korzystaniu z cookies powiadomiony(a) i miałeś(aś) możliwość zapoznać się z niniejszymi Zasadami). Dane osobowe uzyskiwane za pośrednictwem plików cookies jesteśmy upoważnieni używać nawet w przypadku, kiedy dalej korzystasz z interfejsu stron nawet po tym, kiedy zostałeś(aś) o przetwarzaniu danych osobowych powiadomiony(a). Dane osobowe uzyskiwane za pośrednictwem plików cookies wykorzystujemy do celów przeprowadzania obsługi klienta, ulepszenia naszych usług łącznie z analizą zachowania użytkowników i marketingu.

Twoje dane osobowe możemy wykorzystać do innego celu, niż do którego były uzyskane, tylko na podstawie twojej zgody.

2.3 Przez jak długi czas wykorzytujemy twoje dane?

Dane osobowe podane w ramach wysyłania zamówienia lub w ramach rejestracji wykorzystujemy tylko przez czas konieczny do realizacji umowy i pełnienia obowiązków prawnych.

O ile nie udzielisz nam wyraźnej zgody z przetwarzaniem danych osobowych lub o ile korzystamy z twojego adresu e-mail do wysyłania informacji handlowych zgodnie z poprzednim artykułem, dane będą wykorzystywane tylko w trakcie funkcjonowania interfejsu stron. 

3. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI

 3.1 Prawo do wycofania zgody z przetwarzaniem danych osobowych

O ile twoje dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie twojej zgody (czyli bez innych względów prawnych), taką zgodę możesz kiedykolwiek wycofać.

Wycofanie zgody z przetwarzaniem twoich danych osobowych jest możliwe kiedykolwiek, mianowicie:

 • za pośrednictwem e-mailu wysłanego na nasz e-mail kontaktowy;
 • telefonicznie na naszym numerze kontaktowym;
 • pisemnie formą pisma wysłanego na nasz adres doręczeń;
 • w przypadku informacji handlowych – sposobem, który podany jest w każdym e-mailu będący częścią informacji handlowych (poprzez kliknięcie na link do wylogowania lub innym sposobem).

Wycofanie zgody nie dotyka prawomocnictwa przetwarzania danych przeprowadzanego do doby wycofania zgody z przetwarzaniem.

3.2 Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo poprosić o informację, czy przeprowadzamy przetwarzanie twoich danych osobowych. O ile twoje dane osobowe przetwarzamy, masz prawo dostępu do takich danych osobowych i przede wszystkim do następujących informacji:

 • cel przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • adresaci lub kategorie adresatów, którzy będą mieli dostęp do danych osobowych;
 • czas, w trakcie którego dane osobowe będą zapisane.

Na twoją prośbę udzielimy ci kopię przetwarzanych danych. Za dalsze kopie możemy od ciebie żądać zapłacenie opłaty administracyjnej, która nie przekracza koszty połączone ze sporządzeniem i dostarczeniem dalszych takich kopii. 

3.3 Prawo do korekty

O ile twoje dane osobowe są niedokładne lub niezupełne, masz prawo żądać o natychmiastową korektę, czyli poprawę niedokładnych danych i/lub uzupełnienie niecałkowitych danych.

3.4 Prawo wzniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu

Masz prawo kiedykolwiek wznieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu twoich danych osobowych, o ile przetwarzamy ich do celów bezpośredniego marketingu łącznie z jakimkolwiek zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych. Po wzniesieniu sprzeciwu nie będziemy już twoje dane osobowe dalej przetwarzać do danych celów.

3.5 Prawo do usunięcia („prawo bycia zapomnianym“)

Masz prawo żądać, żeby usunęliśmy twoje dane osobowe, o ile:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane;
 • wycofałeś(aś) zgodę z przetwarzaniem;
 • wzniosłeś(aś) sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych osobowych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

O ile nie istnieją względy prawne do nieakceptacji usunięcia, jesteśmy powinni twoją prośbę akceptować.

3.6 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych, o ile:

 • nie zgadasz się z poprawnością twoich danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i ty zamiast usunięcia żądasz o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 • twoje dane osobowe już nie potrzebujemy do celów przetwarzania, jednak ty ich żądasz do określenia, wykonania i obrony praw;
 • wzniesiesz sprzeciw przeciw przetwarzaniu.

W przypadku ograniczenia jesteśmy upoważnieni tylko do zapisania twoich danych osobowych; dalsze przetwarzanie jest możliwe tylko na podstawie twojej zgody lub ze względów prawnych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone z powodu sprzeciwu przeciw przetwarzaniu, ograniczenie trwa w trakcie doby koniecznej do stwierdzenia, czy jesteśmy powinni sprzeciw zaakceptować.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone z powodów dokładności danych, ograniczenie trwa tylko w trakcie doby koniecznej do stwierdzenia dokładności danych.

3.7 Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo do uzyskania twoich danych osobowych, które zostały nam przez ciebie podane, w strukturowanym, zwykle używanym formacie odczytu maszynowego oraz do ich przekazania innemu administratorowi danych osobowych.

3.8 W jaki sposób możesz zastosować twoje prawa?

Twoje prawa związane z danymi osobowymi możesz zastosować za pośrednictwem naszych danych kontaktowych. Wszelkie informacje i postępowania zostaną ci podane bez zbytecznej zwłoki.

Z powodu ochrony twoich danych osobowym wyjdziemy naprzeciw twoim potrzebom. O ile z załatwienia twojej prośby nie będziesz zadowolony(a), masz prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji, przede wszystkim do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przez niniejsze ustanowienie nie jest dotknięte twoje prawo zwrócić się z twoją sugestią bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nadzór nad ochroną danych osobowych przeprowadza w ramach Polski Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl/).

O ile przede wszystkim twoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce rzekomego naruszenia ochrony danych osobowych znajduje się poza Republiką Czeską w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, możesz się zwrócić do odpowiedniego urzędu nadzorowego w danym państwie członkowskim.

 

4. ZARZĄDZANIE I PRZETWARZANIE DANYMI OSOBOWYMI

 4.1 W jaki sposób zarządzamy i przetwarzamy twoje dane osobowe?

Względy prawne

Cel

Dane

Źródła danych

Przetwórcy

Wykonywanie umowy

Realizacja zamówienia

Dane osobowe klientów (dane kontaktowe, adres zamieszkania) i informacje o zamówionym towarze

Formularz zamówień

Poddostawcy, usługi mailingowe, przechowywanie w chmurze, przedsiębiorstwo transportowe, bramki płatnicze

Wykonywanie umowy

Odpowiedź na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy

Dane kontaktowe klientów

Formularz kontaktowy, komunikacja e-mailowa

Poddostawcy, usługi mailingowe

Wykonywanie umowy

Prowadzenie księgowości

Dane osobowe klientów (dane kontaktowe, adres zamieszkania) i informacje o zamówionym towarze

Faktury

Własna księgowa

Uzasadniony interes

Udostępnienie e-maila usłudze trzeciej strony do uzyskania referencji

Adres e-mail i informacje o zamówionym towarze

Formularz zamówieniowy

Shoptet.cz

Uzasadniony interes

Świadczenie marketingu bezpośredniego (przede wszystkim do wysyłania informacji handlowych i newsletterów)

Dane kontaktowe klientów

Informacje z zamówień

Usługi mailingowe, poddostawcy

Uzasadniony interes

Zwykła analiza wyświetleń, stwierdzanie błędów serwera i zapobieganie przestępstw i ataków na serwer

Pseudoanonimizowane identyfikatory rejestrowanych użytkowników, takie jak  UserID, adresy IP

Ruch użytkownika na stronach, rejestracja i stworzenie anonimizowanego ID użytkownika, wyświetlenie strony z błędem

Google Analytics, usługi webhostingowe

Zgoda

Marketing i propagacja stron

E-maile, imiona ewentualnych klientów, adresy IP i dalsze techniczne identyfikatory

Formularz do newslettera

Spółka Webhostingowa i usługi do wysyłania e-mailów

Zgoda

Opublikowanie referencji klienta lub zapytań o produkt

Imię klienta i adres e-mail

Komunikacja e-mailowa i formularz na stronach

Przechowywanie w chmurze, usługi mailingowe

Zgoda 

Profilowanie do przedstawienia celowej treści na stronach i do marketingu bezpośredniego (newslettery)

 Wyświetlenie stron konkretnych produktów, które użytkownik przegląda

 Klikanie na linky na szczegóły produktów

 spółka webhostingowa

 

Dane osobowe oraz dalsze dane są zabezpieczone przeciw wykorzystaniu. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej sposobem zautomatyzowanym lub w postaci drukowanej sposobem niezautomatyzowanym.

4.2 Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

W zakresie, jaki jest konieczny do wykonania umowy lub dalszych obowiązków, jesteśmy upoważnieni udostępnić twoje dane osobowe również dalszym osobom (np. dostawcom lub dalszym osobom współpracującym na wykonywaniu umowy lub naszych obowiązków). Dane osobowe nie udostępniamy żadnej dalszej osobie.

Twoje dane osobowe będą udostępnione do państw poza Unią Europejską (do trzeciego państwa) lub organizacji międzynarodowej. Adresatem takich danych w trzecich państwach są operatorzy usług cloudowych i mailingowych 

5. PLIKI COOKIES                                                                      

 5.1 Co to jest cookies?

Cookies to pliki tekstowe zapisywane do komputera lub innego sprzętu elektronicznego każdego gościa interfejsu stron, które umożliwia funkcjonowanie interfejsu stron.

Nie wszystkie cookies gromadzą dane osobowe; niektóre tylko umożliwiają poprawne funkcjonowanie interfejsu stron. Używanie plików cookies można odrzucić na podstawie opcji w odpowiednim ustawieniu przeglądarki internetowej.

Informujemy, że w przypadku odrzucenia korzystania z plików cookies nie jest wyklucone, że pełne korzystanie z wszelkich funkcji interfejsu stron nie będzie możliwe.

5.2 Które cookies i do jakich celów ich interfejs stron wykorzystuje?

Interfejs stron wykorzystuje cookies relacyjne (tymczasowe), które są automatycznie usuwane po skończeniu przeglądania interfejsu stron. Dalej wykorzystuje cookies stałe, które pozostają w twoim sprzęcie, dopóty ich nie usuniesz.

Cookies, z których korzysta interfejs stron, są następujące:

 • cookies pierwszej strony – takie cookies są przyporządkowane do naszych stron; chodzi o konieczne cookies i cookies efektywności, mogą być tymczasowe albo stałe;
  • konieczne cookies – umożliwiają nawigację na interfejs stron i wykorzystywanie podstawowych funkcji, w żaden sposób cię nie identyfikują i nie chodzi o dane osobowe;
  • cookies efektywności – służą do analizy sposobu wykorzystywania interfejsu stron (ilość wyświetleń, czas spędzony na interfejsie stron itp.); dane uzyskane za pomocą tych cookies są anonimowe;
 • cookies trzecich stron – te cookies są przyporządkowane do innej domeny, nie do domeny naszych stron, nawet kiedy znajdujesz się na naszych stronach; takie cookies umożliwiają nam analizować nasze strony i wyświetlać dla ciebie reklamę dopasowaną wprost dla ciebie; chodzi o cookies funkcjonalne i celowe oraz cookies reklamy;
  • cookies funkcjonalne – służą do spersonalizowania treści za pośrednictwem zapamiętywania danych logowania, geolokacji tp.; za ich pośrednictwem może dochodzić do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych;
  • cookies celowe i cookies reklamy – służą do wyświetleń reklam celowych na interejsie stron oraz poza nim; za ich pośrednictwem może dochodzić do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Informacje o tym, w jaki sposób nasze strony korzystasz, możemy udostępniać naszym partnerom z dziedziny sieci społecznościowych, zawiadomień i analiz.

 

5.3 Wykorzystywane pliki cookies na naszych stronach

 

Typ

Nazwa

Cel

Czas ważności

Cookies trzecich stron

Pixel Facebook

Identyfikacja w ramach sieci reklamowej spółki Facebook, ponowne celowanie reklamy (retargeting i remarketing)

180 dni

Cookies trzecich stron

Google Analytics

Uzyskiwanie informacji statystycznych

Wg ustawienia przeglądarki, ewentualnie do usunięcia

Cookies trzecich stron

Google Adwords

Identyfikacja w ramach sieci reklamowej spółki Facebook, ponowne celowanie reklamy (retargeting i remarketing)

360 dni

 

5.4 W jaki sposób odmówić używanie plików cookies

Używanie plików cookies można ustawić za pomocą twojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek automatycznie przyjmuje pliki cookies zaraz w ustawieniu podstawowym. Pliki cookies można za pomocą twojej przeglądarki internetowej odmówić lub ustawić używanie tylko niektórych plików cookies.

Informacje o przeglądarkach i sposobach ustawienia preselekcji do plików cookies możesz znaleźć na następujących stronach:

Chrome
Internet Explorer
Firefox

Możesz skorzystać z narzędzia do administracji plików cookies, które jest dostępne na stronach http://www.youronlinechoices.com/pl/

 

Niniejsze Zasady są ważne i obowiązujące od 17.9.2018

 

Operator stron iTrade Group s.r.o., jako administrator danych osobowych, przetwarza na danych stronach pliki cookies do ulepszenia stron internetowych, do celów analitycznych oraz do ukierunkowanej reklamy. Dalszym przeglądaniem danych stron wyrażasz zgodę z ich korzystaniem Dalsze informacje.