Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych (zwane dalej “Zasadami”) opisują sposób uzyskiwania, wykorzystania i dalszego przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem interfejsu stron www.kolo-promocji.pl (zwanego dalej “interfejsem stron”)

Administrator danych osobowych:

iTrade Group s.r.o., z siedzibą Novoměstská 960, Chrudim II, 537 01 Chrudim, Republika Czeska

REGON: 04491891

NIP: CZ04491891             

zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w miejscowości Hradec Králové, dział C, wpis 35976

 

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

Adres do doręczeń: Třibřichy 3, 537 01 Třibřichy, Republika Czeska (Adres do wysłania zwrotu towaru w okresie 14 dni, reklamacji lub dokumentów do zamówienia)

Numer telefonu: +420 777 275 858

E-mail kontaktowy: info@kolo-promocji.pl

 

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Prosimy o konsekwentne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami, które zawierają ważne informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych i związanych z nimi praw i obowiązków.

 

 1. PRZEPISY WSTĘPNE

 

1.1 Według czego postępujemy podczas przetwarzania danych osobowych?

Podczas przetwarzania danych osobowych postępujemy zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej i bezpośrednio stosowanymi przepisami Unii Europejskiej, przede wszystkim rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodny przepływ takich danych i uchylające dyrektywę 95/46/WE (zwaną dalej „rozporządzenie”), ustawą nr 110/2019 Dz. U., o przetwarzaniu danych osobowych, z późniejszymi zmianami, i ustawą nr 480/2004 Dz. U., o niektórych usługach spółki informacyjnej i o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi przepisami.

1.2 Czym są dane osobowe?

Poprzez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą identyfikować konkretną osobę fizyczną. Dane osobowe to przede wszystkim (jednak nie wyłącznie):

 • dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, data urodzenia, płeć, login do konta użytkownika;
 • dane kontaktowe, np. miejsce zamieszkania (lub adres doręczeń), numer telefonu, adres e-mail;
 • inne dane, np. informacje uzyskane za pomocą plików cookies, adres IP (identyfikator sieci) łącznie z typem przeglądarki, sprzętem i systemem operacyjnym, czasem i ilością dostępów do interfejsu stron i inne podobne informacje.

 

 1. UZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH I ICH WYKORZYSTANIE

 

2.1 W jaki sposób uzyskujemy dane osobowe?

Swoje dane osobowe podajesz nam szczególnie podczas uzupełniania zamówienia (lub w formularzu kontaktowym) lub podczas stwarzania konta użytkownika. Daj nam, proszę, znać, jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w twoich danych osobowych.

Podczas odwiedzin i korzystania z interfejsu stron może dalej dochodzić do uzyskiwania i zapisywania niektórych danych osobowych za pośrednictwem plików cookies. Więcej o plikach cookies dowiesz się w artykule 5 niniejszych Zasad.

2.2 Na podstawie czego i dla jakich celów przetwarzamy twoje dane osobowe?

 • Dane osobowe podane w zapytaniu (szczególnie poprzez formularz kontaktowy) i podczas zamawiania towaru możemy bez twojej wyraźnej zgody przetwarzać wyłącznie na podstawie i w celu zawarcia i realizacji umowy, czyli w celu dostarczenia towaru. Dalej takie dane możemy przetwarzać na podstawie i w celu pełnienia naszych obowiązków ustalonych przez prawo (szczególnie obowiązek ewidencji, archiwizacji dokumentów podatkowych itp.) oraz na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celu ochrony naszych roszczeń prawnych.
 • Dane osobowe podane podczas stwarzania konta użytkownika możemy bez twojej wyraźnej zgody przetwarzać na podstawie realizacji umowy i wyłącznie w celu umożliwienia dostępu, administracji i prowadzenia konta użytkownika.
 • Twój adres e-mail jesteśmy upoważnieni wykorzystać bez twojej wyraźnej zgody na podstawie naszego uzasadnionego interesu do wysyłania informacji handlowych dotyczących naszego towaru lub usług podobnych do tych, które u nas zamówiłeś (-łaś). Wysyłanie informacji handlowych można kiedykolwiek odmówić.
 • O ile udzielisz nam potwierdzeniem na interfejsie stron zgodę, możemy twoje dane osobowe podane na interfejsie stron, szczególnie podczas uzupełniania zamówienia lub podczas stwarzania konta użytkownika, przetwarzać w celu wysyłania informacji handlowych i bezpośredniego marketingu, ewentualnie w dalszych celach, na które wyraźnie zgodziłeś (-łaś) się. Jeśli nie masz ukończonych 15 lat, konieczne jest, aby zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego. W razie wątpliwości możemy poprosić o potwierdzenie Twojego wieku.
 • Jeżeli wyrazisz zgodę na przekazanie danych osobowych w celu oceny zakupu, prześlemy informacje o zamówieniu wraz z Twoim adresem e-mail spółce Seznam.cz. Ta może je następnie wykorzystać do uzyskania niezależnej oceny naszych produktów i usług. Przekazane dane osobowe będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do tego wykorzystania.
 • Dane osobowe uzyskiwane za pośrednictwem plików cookies przetwarzamy na podstawie twojej zgody (którą udzielasz, odpowiednio ustawiając twoją przeglądarkę internetową). Dane osobowe uzyskiwane za pośrednictwem plików cookies wykorzystujemy do celów przeprowadzania obsługi klienta, ulepszenia naszych usług łącznie z analizą zachowania użytkowników i marketingu.

Twoje dane osobowe możemy wykorzystać do innego celu, niż do którego były uzyskane, tylko na podstawie twojej zgody.

2.3 Przez jak długi czas wykorzystujemy dane?

Dane osobowe podane w ramach zapytania i zamówienia towaru lub w ramach rejestracji wykorzystujemy tylko przez czas konieczny do realizacji umowy i pełnienia obowiązków prawnych, odpowiednio w celu ochrony naszych roszczeń prawnych.

O ile udzielisz nam wyraźnej zgody z przetwarzaniem danych osobowych lub o ile korzystamy z twojego adresu e-mail do wysyłania informacji handlowych zgodnie z poprzednim artykułem, dane będą wykorzystywane tylko w trakcie funkcjonowania interfejsu stron, w którym oferujemy usługi lub towary podobne do tych, które zostały Ci dostarczone.

 

 1. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI

 

3.1 Prawo do wycofania zgody z przetwarzaniem danych osobowych

O ile twoje dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie twojej zgody (czyli bez innych względów prawnych), taką zgodę możesz kiedykolwiek wycofać.

Wycofanie zgody z przetwarzaniem twoich danych osobowych jest możliwe kiedykolwiek, mianowicie:

 • za pośrednictwem e-mailu wysłanego na nasz e-mail kontaktowy;
 • telefonicznie na naszym telefonicznym numerze kontaktowym;
 • pisemnie formą pisma wysłanego na nasz adres doręczeń;
 • w przypadku informacji handlowych – sposobem, który podany jest w każdym e-mailu będący częścią informacji handlowych (kliknąć link do wylogowania lub innym sposobem).

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzanego do momentu wycofania zgody z przetwarzaniem.

3.2 Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo zażądać od nas informacji, czy przeprowadzamy przetwarzanie twoich danych osobowych. O ile twoje dane osobowe przetwarzamy, masz prawo dostępu do takich danych osobowych i szczególnie do następujących informacji:

 • cel przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • adresaci lub kategorie adresatów, którzy będą mieli dostęp do danych osobowych;
 • czas, w którego trakcie dane osobowe będą zapisane.

Na twoją prośbę udzielimy ci kopię przetwarzanych danych. Za dalsze kopie możemy od ciebie żądać zapłacenie opłaty administracyjnej, która nie przekracza koszty połączone ze sporządzeniem i dostarczeniem dalszych takich kopii.

3.3 Prawo do korekty

O ile twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo żądać o natychmiastową korektę, czyli poprawę niedokładnych danych i/lub uzupełnienie niekompletnych danych.

3.4 Prawo wzniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu

Masz prawo kiedykolwiek wznieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu twoich danych osobowych, o ile przetwarzamy ich do celów bezpośredniego marketingu łącznie z jakimkolwiek zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych. Po wzniesieniu sprzeciwu nie będziemy już twoje dane osobowe dalej przetwarzać do danych celów.

3.5 Prawo do usunięcia („prawo bycia zapomnianym“)

Masz prawo żądać, żebyśmy usunęliśmy twoje dane osobowe, o ile:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane;
 • wycofałeś (-łaś) zgodę z przetwarzaniem;
 • wzniosłeś (-łaś) sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych osobowych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

O ile nie istnieją względy prawne do odmowy usunięcia, jesteśmy zobowiązani do spełnienia twojej prośby.

3.6 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych, o ile:

 • nie zgadasz się z poprawnością twoich danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i ty zamiast usunięcia żądasz o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 • twoje dane osobowe już nie potrzebujemy do celów przetwarzania, jednak ty ich żądasz do określenia, wykonania i obrony roszczeń prawnych;
 • wzniesiesz sprzeciw przeciw przetwarzaniu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania jesteśmy upoważnieni tylko do zapisania twoich danych osobowych; dalsze przetwarzanie jest możliwe tylko za twoją zgodą lub ze względów prawnych.

 

O ile przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone z powodu sprzeciwu przeciw przetwarzaniu, ograniczenie trwa w trakcie doby koniecznej do stwierdzenia, czy jesteśmy zobowiązani zaakceptować sprzeciw.

 

O ile przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone z powodów zaprzeczenia dokładności danych, ograniczenie trwa tylko w trakcie doby koniecznej do weryfikacji dokładności danych.

3.7 Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo do uzyskania twoich danych osobowych, które zostały nam przez ciebie podane, w strukturowanym, zwykle używanym i w formacie do odczytu maszynowego oraz do ich przekazania innemu administratorowi danych osobowych.

3.8 W jaki sposób możesz zastosować twoje prawa?

Twoje prawa związane z danymi osobowymi możesz zastosować za pośrednictwem naszych danych kontaktowych. Wszelkie informacje i postępowania zostaną ci podane bez zbędnej zwłoki.

Podczas ochrony twoich danych osobowych zrobimy wszystko, co w naszej mocy. O ile z załatwianiem nie będziesz zadowolony(-na), masz prawo zwrócić się do właściwych organów, w szczególności do Polskiego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl/), które sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych. Przepis ten nie narusza twoje prawo zwrócić się z twoją sugestią bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

O ile przede wszystkim twoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce rzekomego naruszenia ochrony danych osobowych znajduje się poza Republiką Czeską w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, możesz się zwrócić do odpowiedniego urzędu nadzorczego w danym państwie członkowskim.

 

 1. ZARZĄDZANIE I PRZETWARZANIE DANYMI OSOBOWYMI

 

4.1 Kto przetwarza twoje dane osobowe?

Jesteśmy administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia.

W zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub innych obowiązków jesteśmy upoważnieni do przekazania danych osobowych także innym osobom, np. przewoźnikom lub innym osobom zaangażowanym w realizacji umowy lub naszych obowiązków. W razie potrzeby możemy upoważnić także innych przetwarzających i odbiorców danych osobowych. O tym, kto konkretnie przetwarza Twoje dane osobowe, powiadomimy cię na podstawie Twojego zapytania.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, chyba że jest to konieczne do realizacji umowy lub z jakiegokolwiek innego powodu, zgodnie z zasadami takiego przekazywania określonymi w rozporządzeniu.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w szczególności przez spółki:

 • Google LLC.;
 • Facebook Inc.;
 • Shoptet s.r.o., REGON: 28935675;
 • cz, a.s., REGON: 26168685;
 • PPL CZ s.r.o., REGON: 25194798;
 • Zásilkovna s.r.o., REGON: 28408306;
 • GOPAY s.r.o., REGON: 26046768;
 • Notifikuj s.r.o., REGON: 07602677

 

4.2 Jak przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe oraz inne otrzymywane dane są w pełni zabezpieczone przeciw wykorzystaniu. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej sposobem zautomatyzowanym lub w postaci drukowanej sposobem niezautomatyzowanym.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

5.1 Co to jest cookies?

Cookies to pliki tekstowe zapisywane do komputera lub innego sprzętu elektronicznego każdego gościa interfejsu stron, które umożliwiają funkcjonowanie interfejsu stron.

 

Nie wszystkie cookies gromadzą dane osobowe; niektóre tylko umożliwiają poprawne funkcjonowanie interfejsu stron. Używanie plików cookies można odrzucić lub ograniczyć wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej.

Informacje o przeglądarkach i sposobach ustawienia preselekcji dotyczących plików cookies możesz znaleźć na następujących stronach internetowych:

Chrome
Internet Explorer
Firefox

Możesz skorzystać z narzędzia do administracji plików cookies, które jest dostępne na stronach http://www.youronlinechoices.com/pl/

Informujemy, że w przypadku odrzucenia korzystania z plików cookies nie jest wykluczone, że pełne korzystanie z wszelkich funkcji interfejsu stron nie będzie możliwe.

5.2 Które cookies i do jakich celów interfejs stron wykorzystuje je?

Interfejs stron wykorzystuje cookies relacyjne (tymczasowe), które są automatycznie usuwane po skończeniu przeglądania interfejsu stron. Dalej wykorzystuje cookies stałe, które pozostają w twoim sprzęcie, dopóty ich nie usuniesz.

Cookies, z których korzysta interfejs stron, są następujące:

 • cookies pierwszej strony – takie cookies są powiązane z domeną naszej strony internetowej; chodzi o konieczne cookies i cookies efektywności, mogą być tymczasowe albo stałe;
  • konieczne cookies – umożliwiają nawigację po interfejsie strony i wykorzystywanie podstawowych funkcji, w żaden sposób cię nie identyfikują i nie chodzi o dane osobowe;
  • cookies efektywności – służą do analizy sposobu wykorzystywania interfejsu stron (ilość wyświetleń, czas spędzony na interfejsie stron itp.); dane uzyskane za pomocą tych cookies są anonimowe;
 • cookies trzecich stron – te cookies są powiązane z inną domeną, nie z domeną naszej strony, nawet kiedy znajdujesz się na naszych stronach; takie cookies umożliwiają nam analizować nasze strony i wyświetlać dla ciebie reklamę dopasowaną wprost dla ciebie; chodzi o cookies funkcjonalne i celowe oraz cookies reklamy;
  • cookies funkcjonalne – służą do spersonalizowania treści za pośrednictwem zapamiętywania danych logowania, geolokalizacji itp.; za ich pośrednictwem może dochodzić do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych;
  • cookies celowe i cookies reklamy – służą do wyświetleń reklam celowych na interfejsie stron oraz poza nim; za ich pośrednictwem może dochodzić do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Informacje o tym, w jaki sposób z naszej strony korzystasz, możemy również udostępniać naszym partnerom z dziedziny sieci społecznościowych, zawiadomień i analiz.

 

5.3 Wykorzystywane pliki cookies na naszych stronach

 

Typ

Nazwa

Cel

Czas ważności

Cookies trzecich stron

Pixel Facebook

Identyfikacja w ramach sieci reklamowej spółki Facebook, ponowne celowanie reklamy (retargeting i remarketing)

180 dni

Cookies trzecich stron

Google Analytics

Uzyskiwanie informacji statystycznych

Wg ustawienia przeglądarki, ewentualnie do usunięcia

Cookies trzecich stron

Google Adwords

Identyfikacja w ramach sieci reklamowej spółki Google, ponowne celowanie reklamy (retargeting i remarketing)

360 dni

Cookies trzecich stron

Zboží.cz

Identyfikacja w ramach sieci reklamowej spółki Seznam, ponowne celowanie reklamy (retargeting i remarketing)

230 dni

Cookies trzecich stron

Sklik.cz

Identyfikacja w ramach sieci reklamowej spółki Seznam, ponowne celowanie reklamy (retargeting i remarketing)

230 dni

 

Jeśli interesuje Cię, jak Google używa dane, które od nas otrzymuje, oraz sposób edycji lub wyłączania przetwarzania, możesz dowiedzieć się tych informacji, klikając poniższy link: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług.

 

Niniejsze Zasady są ważne i obowiązujące od 27. 01. 2020

 

Poprzednie wersje dostępne online tutaj:

Zasady ochrony danych osobowych - 17.9.2018

Zasady ochrony danych osobowych - 7.11.2019

Zasady ochrony danych osobowych - 27.1.2020

Operator stron iTrade Group s.r.o., jako administrator danych osobowych, przetwarza na danych stronach pliki cookies do ulepszenia stron internetowych, do celów analitycznych oraz do ukierunkowanej reklamy. Dalszym przeglądaniem danych stron wyrażasz zgodę z ich korzystaniem Dalsze informacje.